php对二维数组进行排序

PHP 二维数组根据某个字段排序

@(PHP)


二维数组根据某个字段排序有两种办法,一种是通过sort自己写代码,一种是直接用array_multisort排序函数

一. 手写arraysort
PHP的一维数组排序函数:
sort 对数组的值按照升序排列(rsort降序),不保留原始的键
ksort 对数组的键按照升序排列(krsort降序) 保留键值关系
asort 对数组的值按照升序排列(arsort降序),保留键值关系

方法: 取出要排序的值组成值数组(为一维数组),按要求对值进行排序(保持键值关系),遍历值数组,按照键对应赋值给结果数组。

function arraySort($array,$keys,$sort='asc') {
  $newArr = $valArr = array();
  foreach ($array as $key=>$value) {
    $valArr[$key] = $value[$keys];
  }
  ($sort == 'asc') ? asort($valArr) : arsort($valArr);
  reset($valArr);
  foreach($valArr as $key=>$value) {
    $newArr[$key] = $array[$key];
  }
  return $newArr;
}

二. 通过array_multisort 进行数组字段排序
这里也是本篇主要要说的。
官网对array_multisort函数的解释: 对多个数组或多维数组进行排序

bool array_multisort ( array $ar1 [, mixed $arg [, mixed $... [, array $... ]]] )

成功时返回 TRUE, 或者在失败时返回 FALSE.
array_multisort() 可以用来一次对多个数组进行排序,或者根据某一维或多维对多维数组进行排序。关联(string)键名保持不变,但数字键名会被重新索引。
输入数组被当成一个表的列并以行来排序——这类似于 SQL 的 ORDER BY 子句的功能。第一个数组是要排序的主要数组。数组中的行(值)比较为相同的话就按照下一个输入数组中相应值的大小来排序,依此类推。
本函数的参数结构有些不同寻常,但是非常灵活。第一个参数必须是一个数组。接下来的每个参数可以是数组或者是下面列出的排序标志。
排序顺序标志:
SORT_ASC - 按照上升顺序排序
SORT_DESC - 按照下降顺序排序

排序类型标志:
SORT_REGULAR - 将项目按照通常方法比较
SORT_NUMERIC - 将项目按照数值比较
SORT_STRING - 将项目按照字符串比较
每个数组之后不能指定两个同类的排序标志。每个数组后指定的排序标志仅对该数组有效 - 在此之前为默认值 SORT_ASC 和 SORT_REGULAR。
例1:

  $ar1 = array("10", 101, 100, 6);
  $ar2 = array(1, 3, 6, 5);
  array_multisort($ar1, $ar2);
  print_r($ar1);
  print_r($ar2);

第二个数组中的项目顺序完全和第一个数组中相应的项目顺序一致。

  Array
  (
    [0] => 6
    [1] => 10
    [2] => 100
    [3] => 101
  )
  Array
  (
    [0] => 5
    [1] => 1
    [2] => 6
    [3] => 3
  )

例2:

  $ar = array(
    array("b10", 'c11', 101, 100, "a"),
    array(1, 2, "2", 9, 5)
  );
  array_multisort($ar[0], SORT_ASC, SORT_STRING, $ar[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);
  print_r($ar);

经过排序后,第一个数组将包含 "b10", 'c11',101,100,"a"(作为字符串上升排序),第二个数组将包含 1,2,"2",9,5(作为数值下降排序)。

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 100
      [1] => 101
      [2] => a
      [3] => b10
      [4] => c11
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => 9
      [1] => 2
      [2] => 5
      [3] => 1
      [4] => 2
    )

)

例3:(我们要的结果)

  $data[] = array('customer_name' => '小李', 'money' => 12, 'distance' => 2, 'address' => '长安街C坊');
  $data[] = array('customer_name' => '王晓', 'money' => 30, 'distance' => 10, 'address' => '北大街30号');
  $data[] = array('customer_name' => '赵小雅', 'money' => 89, 'distance' => 6, 'address' => '解放路恒基大厦A座');
  $data[] = array('customer_name' => '小月', 'money' => 150, 'distance' => 5, 'address' => '天桥十字东400米');
  $data[] = array('customer_name' => '李亮亮', 'money' => 45, 'distance' => 26, 'address' => '天山西路198弄');
  $data[] = array('customer_name' => '董娟', 'money' => 67, 'distance' => 17, 'address' => '新大南路2号');

// 取得列的列表

foreach ($data as $key => $row) {
  $distance[$key] = $row['distance'];
  $money[$key] = $row['money'];
}
array_multisort($distance, SORT_DESC, $data);

print_r($data);

$data包含有行的数组,但是 array_multisort() 需要一个包含列的数组,因此用foreach来取得列,然后排序。
所有,我们将array_multisort() 封装下:
继续使用上例中的$data 数组

按距离降序排序

$a = arraySort($data, 'distance', SORT_DESC);
print_r($a);

按money升序排序

$b = arraySort($data, 'money', SORT_ASC);
print_r($b);

效果:

  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [customer_name] => 李亮亮
        [money] => 45
        [distance] => 26
        [address] => 天山西路198弄
      )

    [1] => Array
      (
        [customer_name] => 董娟
        [money] => 67
        [distance] => 17
        [address] => 新大南路2号
      )

    [2] => Array
      (
        [customer_name] => 王晓
        [money] => 30
        [distance] => 10
        [address] => 北大街30号
      )

    [3] => Array
      (
        [customer_name] => 赵小雅
        [money] => 89
        [distance] => 6
        [address] => 解放路恒基大厦A座
      )

    [4] => Array
      (
        [customer_name] => 小月
        [money] => 150
        [distance] => 5
        [address] => 天桥十字东400米
      )

    [5] => Array
      (
        [customer_name] => 小李
        [money] => 12
        [distance] => 2
        [address] => 长安街C坊
      )

  )


  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [customer_name] => 李亮亮
        [money] => 45
        [distance] => 26
        [address] => 天山西路198弄
      )

    [1] => Array
      (
        [customer_name] => 董娟
        [money] => 67
        [distance] => 17
        [address] => 新大南路2号
      )

    [2] => Array
      (
        [customer_name] => 王晓
        [money] => 30
        [distance] => 10
        [address] => 北大街30号
      )

    [3] => Array
      (
        [customer_name] => 赵小雅
        [money] => 89
        [distance] => 6
        [address] => 解放路恒基大厦A座
      )

    [4] => Array
      (
        [customer_name] => 小月
        [money] => 150
        [distance] => 5
        [address] => 天桥十字东400米
      )

    [5] => Array
      (
        [customer_name] => 小李
        [money] => 12
        [distance] => 2
        [address] => 长安街C坊
      )

  )
  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [customer_name] => 小李
        [money] => 12
        [distance] => 2
        [address] => 长安街C坊
      )

    [1] => Array
      (
        [customer_name] => 王晓
        [money] => 30
        [distance] => 10
        [address] => 北大街30号
      )

    [2] => Array
      (
        [customer_name] => 李亮亮
        [money] => 45
        [distance] => 26
        [address] => 天山西路198弄
      )

    [3] => Array
      (
        [customer_name] => 董娟
        [money] => 67
        [distance] => 17
        [address] => 新大南路2号
      )

    [4] => Array
      (
        [customer_name] => 赵小雅
        [money] => 89
        [distance] => 6
        [address] => 解放路恒基大厦A座
      )

    [5] => Array
      (
        [customer_name] => 小月
        [money] => 150
        [distance] => 5
        [address] => 天桥十字东400米
      )

  )

版权声明:
作者:jeristiano
链接:https://www.jeristiano.win/archives/164.html
来源:光合盐
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>